11 april 2022

Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut

Het BCP van de ziekenhuisfysiotherapeut is op verzoek van de NVZF tot stand gekomen en dient als basisdocument, aan de hand waarvan de NVZF haar scholingsbeleid en kwaliteitsbeleid wil ontwikkelen.

Het format van dit BCP komt overeen met het BCP van de andere specialistenverenigingen binnen de beroepsgroep fysiotherapie. In dit BCP leest u nadrukkelijk de eigenheid en het onderscheidende van de ziekenhuisfysiotherapie.
Daarmee is het BCP tevens een belangrijk instrument waarmee wij aan onze collega‟s (multidisciplinair) duidelijk maken waar het specialisme ziekenhuisfysiotherapie voor gaat
en voor staat. Verder wordt de relatie van de ziekenhuisfysiotherapeut met andere hulpverleners in de keten rond de klinisch behandelde patiënt belicht.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een update van het Beroepsprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het zorgveld en binnen de ziekenhuisfysiotherapie. 

Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut 2010